วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยความงาม ซึ่งครอบคลุมถึงความงาม ในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆ ด้วย

ประวัติส่วนตัวชื่อจริง :นัทธมน ธนกรชวฤทธิ์
ชื่อเล่น :ปุ้มปุ้ย (ปลากระป๋อง)
เกิดวันที่ :22 มิถุนายน 2513
สถานภาพ :โสด....ซะเมื่อไหร่
ประวัติครอบครัว:จากรูป(ขวา)สามี...1....คน บุตร....1...คน ผู้หญิงชื่อ น้อง LEMONน่ารักด้วย 2ขวบ5เดือน เห่อ ลูกนะค่ะเพราะแต่งงาน 10 ปีเพิ่งมีมาได้ 1 คน
ที่ทำงาน : สถานีอนามัยบ้านห้วยผักชี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ตำแหน่ง :หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านห้วยผักชี
อายุราชการ:17 ปี
ปัจจุบัน:นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 4
ความรู้สึกของการเป็นนักศึกษา: ดีนะค่ะได้ป็นเด็กอีกครั้ง
สิ่งที่โปรดปราน: ช็อปปิ้ง
บ้านเกิด: นครปฐม

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร


สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความงามเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจในด้านบวกจึงนับว่ามีประโยชน์หลายประการดังนี้
1.ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล
2.ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
3.เสริมสร้างสประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4.ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5.ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพพยาบาลสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพพยาบาล คือช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากขึ้น ทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่แข็งกระด้าง ซึ่งการทำงานพยาบาลในปัจจุบันนี้ต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน ความอ่อนโยนมองโลกในแง่ดี ใจเย็น ความนุ่มนวลของพยาบาลมีมาตั้งแต่สมัย
มิสฟอเรนท์ ไนติงเกล(ดังรูป)ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลในวงการพยาบาล ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการช่วยเหลือดูแลทหารที่เจ็บป่วยจากภัยสงคราม ที่ไม่มีผู้ดูแล ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมองโลกในแง่ดี โดยไม่นึกถึงความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ความเอื้ออาทร และความเสียสละของท่านจึงสืบทอดมายังพยาบาลรุ่นหลัง ต่อๆกันมาแต่ในสังคมปัจจุบัน ความเครียด การเอาตัวรอดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้บางคนไม่มีสุนทรีในอารมณ์ อาจทำให้คนที่เป็นพยาบาลขาดความสมดุลย์
ดังนั้นวิชาสุนทรียศาสตร์เป็นความรู้ที่เติมเต็มที่ทำให้ความเป็นพยาบาลของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น