วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยความงาม ซึ่งครอบคลุมถึงความงาม ในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆ ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: